bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bug


From: Przemysław Adam Śmiejek
Subject: Bug
Date: Thu, 22 Jan 2004 13:07:47 +0100
User-agent: KMail/1.5.3

address@hidden root]# qtparted
Warning: Nie można prawidłowo wyrównać partycji.  Oznacza to 
prawdopodobnie, że inne narzędzie do partycjonowania wytworzyło 
nieprawidłową tablicę partycji, ponieważ nie miała ona prawidłowej 
geometrii BIOS.  Bezpiecznie jest zignorować, ale może to spowodować 
(naprawialne) problemy z niektórymi programi ładującymi (boot loaders).
Error: Nie można zaspokoić wszystkich ograniczeń na partycji.
Został wykryty błąd w działaniu programu GNU parted.  Proszę wysłać raport 
na ten temat na adres address@hidden, dołączając numer wersji (1.6.6) 
oraz następującą wiadomość:Assertion (disk != NULL) at disk.c:1037 in 
function ped_disk_next_partition() failed.-- 
 Przemysław Adam Śmiejek
 tel.: 0-601-835-262
 JID: address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]