grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/uk.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/uk.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:15 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/uk.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/uk.po  18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.1
+++ po/uk.po  3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.2
@@ -2,12 +2,12 @@
 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Volodymyr M. Lisivka <address@hidden>, 2001-2002.
 # Dmytro O. Redchuk <address@hidden>, 2002.
-# $Id: uk.po,v 1.1 2006/08/18 21:04:18 bero Exp $
+# $Id: uk.po,v 1.2 2007/11/03 04:02:56 taa Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep 2.5g\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-01-25 13:27+0200\n"
 "Last-Translator: Volodymyr M. Lisivka <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
@@ -58,8 +58,8 @@
 msgid "out of memory"
 msgstr "ÎÅÄÏÓÔÁÔÎØÏ ÐÁÍ'ÑÔ¦"
 
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103
+#: src/search.c:209 src/search.c:293
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "ÐÁÍ'ÑÔØ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ"
 
@@ -67,48 +67,48 @@
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÉÊ ÁÒÇÕÍÅÎÔ ÄÏ×ÖÉÎÉ ËÏÎÔÅËÓÔÕ"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:475
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "××¦Ä ÚÁÄÏ×ÇÉÊ ÄÌÑ ÏÂÞÉÓÌÅÎÎÑ"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:597
 msgid "writing output"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ Õ ×ÉצÄ"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:870
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "äצÊËÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s ͦÓÔÉÔØ Ú¦ÖΦÓÔØ\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:884
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÉÊ ×צÄ)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:989
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "Õ×ÁÇÁ: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:990
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "ÚÁÃÉËÌÅÎÎÑ ÒÅËÕÒÓÉ×ÎÏÇÏ ÐÒÏÈÏÄÕ ËÁÔÁÌÏǦ×"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1038
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: %s [ëìàþ]... ûáâìïî [æáêì]...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1040
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "óÐÒÏÂÕÊÔÅ \"%s --help\" ÄÌÑ ÏÔÒÉÍÁÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÏ×ϧ ¦ÎÆÏÒÍÁæ§.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1045
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
 msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: %s [ëìàþ]... ûáâìïî [æáêì] ...\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
@@ -121,7 +121,7 @@
 "\n"
 "÷ÉÂ¦Ò ÔÁ ¦ÎÔÅÒÐÒÅÔÁÃ¦Ñ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÈ ×ÉÒÁÚ¦×:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1051
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
@@ -133,7 +133,7 @@
 " -G, --basic-regexp    ûáâìïî ¤ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÍ ×ÉÒÁÚÏÍ\n"
 " -P, --perl-regexp     ûáâìïî ¤ ÒÅÇÕÌÑÒÎÉÍ ×ÉÒÁÚÏÍ Perl\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1056
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -150,7 +150,7 @@
 " -z, --null-data      ÒÑÄËÉ ÄÁÎÉÈ ÚÁ˦ÎÞÕÀÔØÓÑ ÂÁÊÔÏÍ \"0\", Á ÎÅ 
˦ÎÃÅÍ\n"
 "              ÒÑÄËÁ\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1063
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -168,7 +168,7 @@
 "   --help        ×ÉÄÁÔÉ ÃÀ ЦÄËÁÚËÕ ÔÁ ×ÉÊÔÉ\n"
 "   --mmap        ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ mmap(2) ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ, ÑËÝÏ 
ÍÏÖÌÉ×Ï\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1071
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -229,7 +229,7 @@
 "              Ú¦ Ú¦ÖÎÏÓÔÑÍÉ Õ æáêì¦\n"
 " -Z, --null        ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÂÁÊÔ \"0\" ЦÓÌÑ ¦ÍÅΦ æáêìÁ\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1099
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -267,45 +267,44 @@
 "ñËÝÏ ÍÅÎÛÅ, Î¦Ö Ä×Á æáêìÉ ×ËÁÚÁÎÏ, ××ÁÖÁÔÉ -h. ëÏÄ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÎÑ 0 -\n"
 "ËÏÌÉ ¤ Ú¦ÖÎÏÓÔ¦, 1 - ËÏÌÉ §È ÎÅÍÁ, ÔÁ 2 - × ÒÁÚ¦ ÚÂÏÀ.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1116
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ðÏצÄÏÍÌÑÊÔÅ ÐÒÏ ÐÏÍÉÌËÉ ÎÁ <address@hidden>.\n"
 
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1126
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "ÚÁÄÁΦ ÕÍÏ×É Ú¦ÖÎÏÓÔ¦ ËÏÎÆ̦ËÔÕÀÔØ"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1363
 msgid "unknown devices method"
 msgstr ""
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1430
 msgid "unknown directories method"
 msgstr ""
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:1497
 msgid "invalid max count"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁ ˦ÌØ˦ÓÔØ"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:1551
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ ÄצÊËÏ×ÉÈ ÆÁÊ̦×"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:1646
 #, c-format
 msgid "%s (GNU grep) %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/grep.c:1662
+#: src/grep.c:1648
 msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:1650
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]