shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[shell-script-pt] Praticamente fora do escopo da lista.


From: Pere M. Navarro i Pujol
Subject: [shell-script-pt] Praticamente fora do escopo da lista.
Date: Wed, 7 Apr 2021 19:30:01 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.7.1

Hola a todos.


Tengo un script para convertir ficheros epub a pdf por linea de comandos, uso Calibre, Zip y algunos comandos mas para poder crear un fichero comprimido en RAR con el libro en epub y en pdf.

Me estoy encontrando un problema con los ficheros epub, que básicamente son directorios comprimidos en ZIP, para poder crear el nuevo fichero utilizo el fichero patrón que suele llamarse "content.opf" escrito en XML y que a partir de las etiquetas da detalles de la cabecera del fichero .epub

ejemplos:

    <dc:title>Palabras necias</dc:title> titulo del libro
    <dc:creator opf:file-as="Maran Garren" opf:role="aut">Maran Garren</dc:creator>
Author del libro.

El problema es que algunos ficheros tienen un directorio vació con el mismo nombre "content.opf" que en el momento de la descompresión da errores.

Alguien sabe como poder indicarle a UNZIP o a ZIP que elimine este directorio desde la linea de comandos?, por man no soy capaz de encontrarlo.


PD: si alguien esta interesado en este tema le puedo mandar el script sin problemas (también convierte fb2, doc, txt, siempre a pdf).

--


Atentament

Pere M. Navarro i Pujol

Mòbil +34 676 47 26 90

peremnavarro@gmail.com
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]