www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] www.gnu.org/philosophy/why-free.html çeviriniz hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: [www-tr-comm] www.gnu.org/philosophy/why-free.html çeviriniz hakkında
Date: Sun, 14 Sep 2008 16:00:21 +0200

Sn. Sevinç,

adım Ali Servet Dönmez, www.gnu.org Türkçe çeviri takımının adına size
yazıyorum.

www.gnu.org/philosophy/why-free.html sayfasının çevirisini
http://www.belgeler.org/howto/neden-ozgur.html sayfasında yaptığınızı
gördük. Eğer siz de izin verirseniz  bu çalışmanızı www.gnu.org'da
yayımlamak ve size de gereken övgüyü vermek istiyoruz.

Kabul ederseniz, 2003 yılı için "Emre Sevinç" adına ve
address@hidden iletişim bilgilerini kullanarak "copyright"
bilgilerinizi oluşturmak isteriz.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]