www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] microsoft-new-monopoly sayfası


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] microsoft-new-monopoly sayfası
Date: Mon, 29 Sep 2008 23:32:30 +0200

Sn. Albayrak,

çok geç yanıt verdiğim için özür dilerim.
http://www.pittle.org/weblog/projects/www-tr sayfasını gerektiği gibi
düzenledim.

Katkınız için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

On Tue, 2008-09-09 at 07:14 +0300, Huseyin Oğuz Albayrak wrote:
> Çeviriyi tamamlamış bulunuyorum, dili biraz ağırdı bazı ifadeleri
> doğru çevirememiş olabilirim :)
> Herkese kolay gelsin.
> 
> Hüseyin Oğuz ALBAYRAK
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]