bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: 赶集
Subject: (no subject)
Date: Sat, 11 Jun 2005 10:39:55 -0000

 =?GB2312?B?oqOs1+7QwrGxvqm9u9PR0MXPoqOsuPy24LfWwODQxc+io6y+odTauM+8r834?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Sat, 11 Jun 2005 18:38:12 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000

<br>
<center><a href="http://www.ganji.com/index.php?f=11"; 
target="_blank">×îб±¾©¶þÊÖÎïÆ·½»Ò×ÐÅÏ¢£¬×îб±¾©·¿Îݳö×âÐÅÏ¢£¬×îб±¾©½»ÓÑÐÅÏ¢£¬¸ü¶à·ÖÀàÐÅÏ¢£¬¾¡Ôڸϼ¯Íø¡£</a></center>
<br>
<LINK href="http://www.ganji.com/tpl/css/css.css"; rel=stylesheet type=text/css>
<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
 <tr> 
  <td valign="top"><a href="http://www.ganji.com/index.php?f=11"; 
target="_blank"><img src="http://www.ganji.com/img/ganji.gif"; border=0> 
   </a></td>
  <td width="640" rowspan="2"><table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center 
border=0 width="100%">
    <tbody>
     <tr> 
      <td> <table cellSpacing=2 cellPadding=0 width=0 border=0>
        <tr> 
               <td rowspan=4 class=city 
nowrap><b>&nbsp;±±¾©&nbsp;</b></td>         <td>
                 <table cellSpacing=2 cellPadding=0 width=0 
border=0>
                         <tr> 
         <td width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" 
width=1></td><td class=q nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=0";>º£µí</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=1";>³¯Ñô</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=2";>¶«³Ç</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=3";>Î÷³Ç</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=4";>³çÎÄ</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=5";>ÐûÎä</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=6";>·ą́</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=7";>ʯ¾°É½</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=8";>·¿É½</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=9";>´óÐË</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td>           
     <tr> 
                    <td bgColor=#999999 colSpan=20><img 
height=1 alt="" width=1></td>
                 </tr>
                                 <tr> 
         <td width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" 
width=1></td><td class=q nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=10";>ͨÖÝ</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=11";>˳Òå</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=12";>²ýƽ</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=13";>ÃÜÔÆ</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=14";>»³Èá</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=15";>ÑÓÇì</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=16";>ƽ¹È</a>&nbsp;</td><td 
width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td><td class=q 
nowrap>&nbsp;<A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=2&district=17";>ÃÅÍ·¹µ</a>&nbsp;</td><td
 width=1 bgColor=#999999><img height=1 alt="" width=1></td>           
      <tr> 
                    <td bgColor=#999999 colSpan=20><img 
height=1 alt="" width=1></td>
                 </tr>
                          </table></td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
     <tr valign="middle"> 
      <td colspan=2 align=center class=q noWrap> <form 
action="http://www.ganji.com/common/search.php"; method="GET" name="search" 
style="MARGIN: 3px">
        <input type="text" name="search_keyword" size=25 value="">
              <select name=search_type>     
                <!-- <option 
VALUE=0>£­£­Ñ¡Ôñ·ÖÀ࣭£­</option>-->
                 <option VALUE="100">ÎïÆ·½»Ò×</option>
                    

<option VALUE="101">&nbsp&nbsp&nbspµçÄÔ¼°Åä¼þ</option><option 
VALUE="102">&nbsp&nbsp&nbsp¼ÒÓõçÆ÷</option><option 
VALUE="103">&nbsp&nbsp&nbspÊýÂëÒôÏñ</option><option 
VALUE="104">&nbsp&nbsp&nbspͨѶ</option><option 
VALUE="105">&nbsp&nbsp&nbsp¼Ò¾ß</option><option 
VALUE="106">&nbsp&nbsp&nbsp½»Í¨¹¤¾ß</option><option 
VALUE="107">&nbsp&nbsp&nbsp¶þÊÖƱ</option><option 
VALUE="108">&nbsp&nbsp&nbsp°ì¹«ÓÃÆ·</option><option 
VALUE="109">&nbsp&nbsp&nbsp·þÊÎ</option><option 
VALUE="110">&nbsp&nbsp&nbspÎÄÌåÓÃÆ·</option><option 
VALUE="111">&nbsp&nbsp&nbspÈÕÓðٻõ</option><option 
VALUE="112">&nbsp&nbsp&nbspͼÊéÒôÏñ</option><option 
VALUE="113">&nbsp&nbsp&nbsp¶ùͯÓÃÆ·</option><option 
VALUE="114">&nbsp&nbsp&nbsp³èÎï</option><option 
VALUE="115">&nbsp&nbsp&nbspÃâ·Ñ</option><option 
VALUE="116">&nbsp&nbsp&nbspÓÎÏ·¿¨/ÐéÄâ×°±¸</option><option 
VALUE="117">&nbsp&nbsp&nbspÆäËûÎïÆ·</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
      <option VALUE="200">·¿ÎÝ</option>
                    

<option VALUE="201">&nbsp&nbsp&nbsp·¿Îݳö×â</option><option 
VALUE="202">&nbsp&nbsp&nbsp·¿ÎÝÇó×â</option><option 
VALUE="203">&nbsp&nbsp&nbsp·¿ÎݺÏ×â</option><option 
VALUE="204">&nbsp&nbsp&nbsp·¿ÎÝÇó¹º</option><option 
VALUE="205">&nbsp&nbsp&nbsp·¿ÎݳöÊÛ</option><option 
VALUE="206">&nbsp&nbsp&nbspÉÌÒµ³ö×â</option><option 
VALUE="207">&nbsp&nbsp&nbspÉÌÒµÇó×â</option><option 
VALUE="208">&nbsp&nbsp&nbspÉÌÒµ³öÊÛ</option><option 
VALUE="209">&nbsp&nbsp&nbspÉÌÒµÇó¹º</option><option 
VALUE="210">&nbsp&nbsp&nbspÆäËûÐÅÏ¢</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
     <option VALUE="300">·þÎñ</option>
                    

<option VALUE="301">&nbsp&nbsp&nbsp¼ÒÕþ/Öӵ㹤</option><option 
VALUE="302">&nbsp&nbsp&nbsp°á¼Ò/×°äê</option><option 
VALUE="303">&nbsp&nbsp&nbspµçÄÔάÐÞ</option><option 
VALUE="304">&nbsp&nbsp&nbspµçÆ÷άÐÞ</option><option 
VALUE="305">&nbsp&nbsp&nbspÆûÐÞ/±£Ñø</option><option 
VALUE="306">&nbsp&nbsp&nbsp¼Ò½Ì</option><option 
VALUE="307">&nbsp&nbsp&nbsp´î³µ</option><option 
VALUE="308">&nbsp&nbsp&nbspÂÃÓÎ</option><option 
VALUE="309">&nbsp&nbsp&nbsp²ÍÒû</option><option 
VALUE="310">&nbsp&nbsp&nbspÉ̳¡´òÕÛ</option><option 
VALUE="311">&nbsp&nbsp&nbsp»á¼Æ/·­Òë</option><option 
VALUE="312">&nbsp&nbsp&nbspÖ¾Ô¸Õß</option><option 
VALUE="313">&nbsp&nbsp&nbspÁôѧÒÆÃñ</option><option 
VALUE="314">&nbsp&nbsp&nbsp»éÀñÇìµä</option><option 
VALUE="315">&nbsp&nbsp&nbspÉÌÒµºÏ×÷</option><option 
VALUE="316">&nbsp&nbsp&nbspÅãÁ·</option><option 
VALUE="317">&nbsp&nbsp&nbspѯÎÊÇóÖú</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
   <option VALUE="400">ÕÐƸ</option>
                    

<option VALUE="401">&nbsp&nbsp&nbsp¾­Óª¹ÜÀí</option><option 
VALUE="402">&nbsp&nbsp&nbspÊг¡ÏúÊÛ</option><option 
VALUE="403">&nbsp&nbsp&nbsp½ðÈڲƻá</option><option 
VALUE="404">&nbsp&nbsp&nbspÐÐÕþÎÄÃØ</option><option 
VALUE="405">&nbsp&nbsp&nbspÈí¼þ/ÍøÂç</option><option 
VALUE="406">&nbsp&nbsp&nbspµçÄÔÓ²¼þ</option><option 
VALUE="407">&nbsp&nbsp&nbspÍøÕ¾Éè¼Æ</option><option 
VALUE="408">&nbsp&nbsp&nbspÕþ¸®/ÊÂÒµµ¥Î»</option><option 
VALUE="409">&nbsp&nbsp&nbspÒôÀÖ/±íÑÝ</option><option 
VALUE="410">&nbsp&nbsp&nbsp¾Æµê²ÍÒû</option><option 
VALUE="411">&nbsp&nbsp&nbspÂÃÓÎ/·þÎñ</option><option 
VALUE="412">&nbsp&nbsp&nbspÆäËûְλ</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
     <option VALUE="500">ÇóÖ°</option>
                    

<option VALUE="501">&nbsp&nbsp&nbsp¾­Óª¹ÜÀí</option><option 
VALUE="502">&nbsp&nbsp&nbspÊг¡ÏúÊÛ</option><option 
VALUE="503">&nbsp&nbsp&nbsp½ðÈڲƻá</option><option 
VALUE="504">&nbsp&nbsp&nbspÐÐÕþÎÄÃØ</option><option 
VALUE="505">&nbsp&nbsp&nbspÈí¼þ/ÍøÂç</option><option 
VALUE="506">&nbsp&nbsp&nbspµçÄÔÓ²¼þ</option><option 
VALUE="507">&nbsp&nbsp&nbspÍøÕ¾Éè¼Æ</option><option 
VALUE="508">&nbsp&nbsp&nbspÕþ¸®/ÊÂÒµµ¥Î»</option><option 
VALUE="509">&nbsp&nbsp&nbspÒôÀÖ/±íÑÝ</option><option 
VALUE="510">&nbsp&nbsp&nbsp¾Æµê²ÍÒû</option><option 
VALUE="511">&nbsp&nbsp&nbspÂÃÓÎ/·þÎñ</option><option 
VALUE="512">&nbsp&nbsp&nbspÆäËûְλ</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
     <option VALUE="600">ͬ³Ç½»ÓÑ</option>
                    

<option VALUE="601">&nbsp&nbsp&nbsp³Ô·¹/ºÈ¶«Î÷</option><option 
VALUE="602">&nbsp&nbsp&nbspÔ˶¯</option><option 
VALUE="603">&nbsp&nbsp&nbsp¹ä½Ö/¿´Ï·</option><option 
VALUE="604">&nbsp&nbsp&nbspÂÃÓÎ</option><option 
VALUE="605">&nbsp&nbsp&nbsp±ÊÓÑ/ÁÄÓÑ</option><option 
VALUE="606">&nbsp&nbsp&nbspÕÒÄÐÅóÓÑ</option><option 
VALUE="607">&nbsp&nbsp&nbspÕÒÅ®ÅóÓÑ</option><option 
VALUE="608">&nbsp&nbsp&nbspÕ÷»é</option><option 
VALUE="609">&nbsp&nbsp&nbspÕÒÑ°¾ÉÓÑ</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
   <option VALUE="700">ʼþ</option>
                    

<option VALUE="701">&nbsp&nbsp&nbspÑݳöÈüÊÂ</option><option 
VALUE="702">&nbsp&nbsp&nbsp¹«Òæ»î¶¯</option><option 
VALUE="703">&nbsp&nbsp&nbsp²Î¹ÛÕ¹ÀÀ</option><option 
VALUE="704">&nbsp&nbsp&nbspFansÅɶÔ</option><option 
VALUE="705">&nbsp&nbsp&nbspÃñ¼ä×éÖ¯»î¶¯</option><option 
VALUE="706">&nbsp&nbsp&nbspÆäËû</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
     <option VALUE="800">´óѧÁªÃË</option>
                    

<option VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbsp½Ì²Ä/²Î¿¼Êé</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspѧÉúÓÃÆ·</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspÁªÒêËÞÉá</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspУ¼Ê»î¶¯</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbsp×ÔÏ°Åã¶Á</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbsp¿¼ÑÐ</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbsp³ö¹ú</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspÓ¢Óï½Ç</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbsp½²×ù/ÑÐÌÖ»á</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspͬÏç»á</option><option 
VALUE="houses">&nbsp&nbsp&nbspÑݳö/Íí»á</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
     <option VALUE="900">Åàѵ</option>
                    

<option VALUE="901">&nbsp&nbsp&nbspÍâÓïÅàѵ</option><option 
VALUE="902">&nbsp&nbsp&nbspµçÄÔ/ÍøÂç</option><option 
VALUE="903">&nbsp&nbsp&nbsp¿¼ÑÐ/¹ÜÀí</option><option 
VALUE="904">&nbsp&nbsp&nbsp¼ÝУ</option><option 
VALUE="905">&nbsp&nbsp&nbspÖ°ÒµÅàѵ/ÈÏÖ¤</option><option 
VALUE="906">&nbsp&nbsp&nbspÆäËûÅàѵ</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                       
    <option VALUE="1000">ÆäËû</option>
                    

<option VALUE="1001">&nbsp&nbsp&nbspÑ°ÈË/Ñ°Îï</option><option 
VALUE="1002">&nbsp&nbsp&nbsp²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨</option><option 
VALUE=0>-----------------</option>                </select>
        <input type=submit value="ËÑË÷">
        &nbsp;&nbsp;
    <input type="button" 
onClick="window.open('http://www.ganji.com/common/action.php?from=index&sort=&list_type=')"
 value="·¢Ìù">
        &nbsp;&nbsp;<!--<a class=q 
href="home.html?provid=0&cityid=0&district=-1">É豾ҳΪganjiÍøÊ×Ò³</a>--><br>
       </form></td>
     </tr>
    </tbody>
   </table></td>
 </tr>
</table><html>
<head>
<title>¸Ï¼¯ÍøGanJi.com¡ª¡ª½ß³ÏΪÄú·þÎñµÄÖÐÎı¾µØÉçÇøÍø</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="description" content="¸Ï¼¯,¸Ï¼¯Íø, 
ganji,·ÖÀà¹ã¸æ,³ÇÊÐÂÛ̳,Éú»îÊÖ²á,ÎÒµÄСÇø, ·¿ÎÝ, ÎïÆ·½»Ò×, ·þÎñ,ÕÐƸÇóÖ°, 
ͬ³Ç½»ÓÑ,ʼþ,´óѧÁªÃË,Åàѵ,Ñ°ÈË,Ñ°Îï,¾É»õ, ·¢²¼ÕÐƸÇóÖ°ÐÅÏ¢,±±¾©×â·¿, 
±±¾©·ÖÀàÐÅÏ¢, ±±¾©·¿Îݳö×â, ±±¾©³öÊÛ, ºÏ×â, ±±¾©·¿²ú, ±±¾©Ñ§Ð£, ±±¾©¼ÒÕþ, 
±±¾©·þÎñ, ±±¾©¶þÊÖƱ, ±±¾©¶þÊÖÊг¡,ÉϺ£×â·¿, ÉϺ£·ÖÀàÐÅÏ¢, ÉϺ£·¿Îݳö×â, 
ÉϺ£³öÊÛ, ºÏ×â, ÉϺ£·¿²ú, ÉϺ£Ñ§Ð£, ÉϺ£¼ÒÕþ, ÉϺ£·þÎñ, ÉϺ£¶þÊÖƱ, 
ÉϺ£¶þÊÖÊг¡,Ìì½ò×â·¿, Ìì½ò·ÖÀàÐÅÏ¢, Ìì½ò·¿Îݳö×â, Ìì½ò³öÊÛ, ºÏ×â, Ìì½ò·¿²ú, 
Ìì½òѧУ, Ìì½ò¼ÒÕþ, Ìì½ò·þÎñ, Ìì½ò¶þÊÖƱ, Ìì½ò¶þÊÖÊг¡,ÖØÇì×â·¿, ÖØÇì·ÖÀàÐÅÏ¢, 
ÖØÇì·¿Îݳö×â, ÖØÇì³öÊÛ, ºÏ×â, ÖØÇì·¿²ú, ÖØÇìѧУ, ÖØÇì¼ÒÕþ, ÖØÇì·þÎñ, 
ÖØÇì¶þÊÖƱ, ÖØÇì¶þÊÖÊг¡,¹ãÖÝ×â·¿, ¹ãÖÝ·ÖÀàÐÅÏ¢, ¹ãÖÝ·¿Îݳö×â, ¹ãÖݳöÊÛ, ºÏ×â, 
¹ãÖÝ·¿²ú, ¹ãÖÝѧУ, ¹ãÖݼÒÕþ, ¹ãÖÝ·þÎñ, ¹ãÖݶþÊÖƱ, ¹ãÖݶþÊÖÊг¡,Î人×â·¿, 
Î人·ÖÀàÐÅÏ¢, Î人·¿Îݳö×â, Î人³öÊÛ, ºÏ×â, Î人·¿²ú, Î人ѧУ, Î人¼ÒÕþ, 
Î人·þÎñ, Î人¶þÊÖƱ, Î人¶þÊÖÊг¡">
<meta name="keywords" content="¸Ï¼¯,¸Ï¼¯Íø, 
ganji,·ÖÀà¹ã¸æ,³ÇÊÐÂÛ̳,Éú»îÊÖ²á,ÎÒµÄСÇø, ·¿ÎÝ, ÎïÆ·½»Ò×, ·þÎñ,ÕÐƸÇóÖ°, 
ͬ³Ç½»ÓÑ,ʼþ,´óѧÁªÃË,Åàѵ,Ñ°ÈË,Ñ°Îï,¾É»õ, ·¢²¼ÕÐƸÇóÖ°ÐÅÏ¢,±±¾©×â·¿, 
±±¾©·ÖÀàÐÅÏ¢, ±±¾©·¿Îݳö×â, ±±¾©³öÊÛ, ºÏ×â, ±±¾©·¿²ú, ±±¾©Ñ§Ð£, ±±¾©¼ÒÕþ, 
±±¾©·þÎñ, ±±¾©¶þÊÖƱ, ±±¾©¶þÊÖÊг¡,ÉϺ£×â·¿, ÉϺ£·ÖÀàÐÅÏ¢, ÉϺ£·¿Îݳö×â, 
ÉϺ£³öÊÛ, ºÏ×â, ÉϺ£·¿²ú, ÉϺ£Ñ§Ð£, ÉϺ£¼ÒÕþ, ÉϺ£·þÎñ, ÉϺ£¶þÊÖƱ, 
ÉϺ£¶þÊÖÊг¡,Ìì½ò×â·¿, Ìì½ò·ÖÀàÐÅÏ¢, Ìì½ò·¿Îݳö×â, Ìì½ò³öÊÛ, ºÏ×â, Ìì½ò·¿²ú, 
Ìì½òѧУ, Ìì½ò¼ÒÕþ, Ìì½ò·þÎñ, Ìì½ò¶þÊÖƱ, Ìì½ò¶þÊÖÊг¡,ÖØÇì×â·¿, ÖØÇì·ÖÀàÐÅÏ¢, 
ÖØÇì·¿Îݳö×â, ÖØÇì³öÊÛ, ºÏ×â, ÖØÇì·¿²ú, ÖØÇìѧУ, ÖØÇì¼ÒÕþ, ÖØÇì·þÎñ, 
ÖØÇì¶þÊÖƱ, ÖØÇì¶þÊÖÊг¡,¹ãÖÝ×â·¿, ¹ãÖÝ·ÖÀàÐÅÏ¢, ¹ãÖÝ·¿Îݳö×â, ¹ãÖݳöÊÛ, ºÏ×â, 
¹ãÖÝ·¿²ú, ¹ãÖÝѧУ, ¹ãÖݼÒÕþ, ¹ãÖÝ·þÎñ, ¹ãÖݶþÊÖƱ, ¹ãÖݶþÊÖÊг¡,Î人×â·¿, 
Î人·ÖÀàÐÅÏ¢, Î人·¿Îݳö×â, Î人³öÊÛ, ºÏ×â, Î人·¿²ú, Î人ѧУ, Î人¼ÒÕþ, 
Î人·þÎñ, Î人¶þÊÖƱ, Î人¶þÊÖÊг¡">
<LINK href="http://www.ganji.com/tpl/css/css.css"; rel=stylesheet type=text/css>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #86C3E7}
.style4 {color: #76BAE4}
.style6 {font-size: 12px}
.style14 {color: #666666}
.style8 {font-size: 12px; color: #FFFFFF; }
.style9 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
<script>
function showsubmenu1()
{
    job1.style.display='';
    job2.style.display='none';
}
function showsubmenu2()
{
    job1.style.display='none';
    job2.style.display='';
}
if (top.location != self.location)
{
  top.location = self.location.href;
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" topmargin="4">
<table width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td width="93" ><img name="index_r2_c2" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r2_c2.gif"; width="93" 
height="30" border="0" alt=""></td>
  <td width="86"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r2_c11.gif"; alt="" 
name="index_r2_c11" width="86" height="30" border="0" 
usemap="#index_r2_c11Map"></td>
  <td width="84"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r2_c5.gif"; alt="" 
name="index_r2_c5" width="84" height="30" border="0" 
usemap="#index_r2_c5Map"></td>
  <td width="88"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r2_c12.gif"; alt="" 
name="index_r2_c12" width="88" height="30" border="0" 
usemap="#index_r2_c12Map"></td>
  <td width="497" ><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r2_c13.gif"; alt="" 
name="index_r2_c13" width="415" height="30" border="0" 
usemap="#index_r2_c13Map"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="5" ><div align="center">
   <table width="100%" height="20" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0">
    <tr>
     
         <td 
width="65%"><span>»¶Ó­¸Ï¼¯£¬ÎÞÐè×¢²á¼´¿Éä¯ÀÀ¡¢ÕÅÌù¡£Îª·½±ã¹ÜÀí¸öÈËÎÄÕ£¬ÍƼö×¢²áΪ»áÔ±¡£</span></td>
     <td width="24%">
                                  <span 
class="style6"><a href="http://www.ganji.com/community/index.php?ID=1"; 
target="_blank" class="font12">ÎÒµÄСÇø
              </a> 
                          <a 
href="http://www.ganji.com/common/info.php"; class="font12">Îҵĸϼ¯</a></span>
                  </td>
          <td width="11%"> <a 
href="http://www.ganji.com/common/districts.html?district=-1";><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/post.gif"; width="60" height="18" 
border="0"></a></td>
    </tr>
   </table>
  </div></td>
 </tr>
</table>
<table width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="36" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="16" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="41" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="8" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="14" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="36" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="9" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="6" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="13" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="84" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="88" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="49" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="246" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="9" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="56" 
height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/spacer.gif"; width="55" 
height="1" border="0" alt=""></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="6" rowspan="3" valign="top"><table width="100%" height="296" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td height="77" valign="top"><table width="100%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
      <td><img name="index_r5_c2" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/annouce.gif"; width="151" height="27" 
border="0" alt=""></td>
     </tr>
         <tr>
      <td height="30"><a href="http://www.ganji.com/aboutus/Notice.html"; 
class="font12_red">ÈÈÏߵ绰¿ªÍ¨£º010-62790300£¬Äã´òµç»°ÎÒÃÇ°ïÄúÔÚÍøÉÏ·¢²¼ÐÅÏ¢¡£
</a></td>
     </tr>
     <tr>
        <td height="16"><a 
href='http://tech.163.com/05/0512/17/1JINOU2T000915I3.html' target="_blank" 
class="font12_1">¸Ï¼¯ÍøÏÖÉí±±¾© 5¹«ÀïÄھͽü½»Ò×¾ò½ð¿ó</a></td>
     </tr>
     <tr>
        <td height="16"><a 
href="http://www.ganji.com/community/index.php"; target="_blank" 
class="font12_1">±±¾©·ą́·½×¯Ð¡ÇøÍøÕ¾Õýʽ¿ªÍ¨À²£¡</a></td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="30"><a href="http://www.ganji.com/bbs/"; 
class="font12_1">È«¹úÊ×¼Ò±¾µØ»¯³ÇÊÐÂÛ̳¿ªÍ¨£¬ÏÖÔÚ¿ªÊ¼ºÍÉí±ßµÄÈËÁÄÌ죡</a></td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="30"><a href="http://www.ganji.com/lifemanual/"; 
class="font12_1">Éú»îÊÖ²áÐÂÔö±±¾©¶«³Ç¡¢Î÷³Ç¡¢³çÎÄ¡¢ÐûÎä¡¢·ą́¡¢Ê¯¾°É½µç»°²éѯ</a></td>
     </tr>
          
    </table></td>
   </tr>
   <tr>
    <td height="77" valign="top"><table width="100%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
       <td><img name="index_r5_c2" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/info_recommend.gif"; width="151" 
height="27" border="0" alt=""></td>
      </tr>
            <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/housing/3/9346.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][³¯Ñô]ÑÇÔË´å¸ß²ãÎÂܰС¿µ¾ÓÕкÏ×⣡
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/secondmarket/10/9119.htm"; 
target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][º£µí]¡ïÇ󹺡ï¡ú1000Ôª×óÓҶ๦Äܼõ·Ê½¡ÉíÆ÷²Ä¡û
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/event/3/138.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][º£µí]È«¹úµÚ¶þ½ìÖйúÃÀЭ»áÔ±Öйú»­¾«Æ·Õ¹
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/personals/7/1915.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][º£µí]Éñ˵£ºÄãÒ²ÓÐȨ´ÓÎÒÕâ¶ù¡°Á족µ½Ò»¸öÅ®ÅóÓÑ¡ª¡ªÓÚÊÇ£¬ÎÒÀ´ÁË
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/service/7/2259.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][ͨÖÝ]´ÓÈýÔªÇŵ½Í¨ÏØËÎׯ
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/beijing/findjob//543.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[±±¾©][]
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/shanghai/personals/7/299.htm"; target="_blank" 
class="font12_1">[ÉϺ£]
          ÕÒÅ®ÓÑ¡¡¡¡¡¡
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
                  <tr>
       <td height="22"><a 
href="http://www.ganji.com/info/guangzhou/secondmarket/1/154.htm"; 
target="_blank" class="font12_1">[¹ãÖÝ]
          ÉîÛÚ»ªÊ¢µçÄÔ¹«Ë¾
       </a>&nbsp; </td>
      </tr>
          </table></td>
   </tr>
   <tr>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
      <tr>
       <td><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_bbs_hot.gif"; width="151" 
height="27"></td>
      </tr>
            <tr>
        <td height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/bbs/detail.php?ID=219&Fid=39"; target="_blank" 
class="font12_1"> 
         <img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
         Ç×°®µÄÌ«Ì« Ã÷ÌìÎÒ³ö²î
         </a>&nbsp;</td>
      </tr>
            <tr>
        <td height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/bbs/detail.php?ID=537&Fid=50"; target="_blank" 
class="font12_1"> 
         <img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
         Ìì°¡ÎÒ¾¹°®ÉÏÁËÕâ¸öÒ°ÂùÅ®×Ó
         </a>&nbsp;</td>
      </tr>
            <tr>
        <td height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/bbs/detail.php?ID=10&Fid=27"; target="_blank" 
class="font12_1"> 
         <img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
         ÀϹ«£¬ÄãÒªºÃºÃ°®Ëý~
         </a>&nbsp;</td>
      </tr>
            <tr>
        <td height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/bbs/detail.php?ID=326&Fid=18"; target="_blank" 
class="font12_1"> 
         <img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
         ·¢Ð¹Ò»ÏÂ
         </a>&nbsp;</td>
      </tr>
            <tr>
        <td height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/bbs/detail.php?ID=30&Fid=27"; target="_blank" 
class="font12_1"> 
         <img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
         Õæ¸ÐÈË°¡~
         </a>&nbsp;</td>
      </tr>
          </table></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      
      </tr>
            
    </table></td>
   </tr>
     
  </table></td>
  <td height="27" colspan="7" 
background="http://www.ganji.com/tpl/images/index/v_01.gif";><table width="100%" 
height="27" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <form action="http://www.ganji.com/user/login.php"; method="post" 
name="regform">
    <tr>
     <td width="1%" align="center" valign="bottom"></td>
     <td width="73%" align="center" valign="bottom"><span class="style8"> 
    </span>
      <table width="100%" height="22" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0">
       <tr>
        <td align="center" valign="top">
                                <span 
class="style8">E-mail
           <input name="email" type="text" id="email" size="8" 
maxlength="50" style="height:18;width=88">
          <span class="style6"><span class="style9">ÃÜÂë</span>
           <input name="password" type="password" id="password" 
size="8" maxlength="50" style="height:18;width=88">
           <input type="hidden" name="login" value="login">
          30ÌìÓÐЧ<input name="setcookie" type="checkbox" 
id="setcookie" value="1" checked>
                    </span> </span> 
                   </td>
       </tr>
      </table><span class="style6"><span 
class="style8"></span></span></td>
     <td width="26%" align="center" valign="bottom"><table width="100%" 
height="20" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
       <td align="center" valign="top"><input type="image" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/login.gif"; width="52" height="18"><a 
href="http://www.ganji.com/common/service.html";><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/register.gif"; width="52" height="18" 
border="0"></a></td>
      </tr>
     </table></td>
    </tr>
   </form>
  </table></td>
  <td colspan="3" rowspan="2" valign="top">  <table width="96%" 
height="590"  align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bordercolor="#E3E3E3" >
    <tr>
     <td valign="top" ><img name="index_r5_c15" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r5_c15.gif"; width="120" 
height="27" border="0" alt="">
       <table width="98%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" 
bgcolor="#FFFFFF">
        <tr align="center">
         <td width="58%" height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div 
align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=0&amp;cityid=0&amp;district=-1";>±±¾©</A></div></td>
         <td width="42%" height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div 
align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=1&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÉϺ£</A>
 </div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=2&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Ìì½ò</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=3&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÖØÇì</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=4&amp;cityid=0&amp;district=-1";>¹ãÖÝ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=4&amp;cityid=1&amp;district=-1";>ÉîÛÚ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=4&amp;cityid=2&amp;district=-1";>¶«Ý¸</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=5&amp;cityid=0&amp;district=-1";>³É¶¼</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=6&amp;cityid=0&amp;district=-1";>º¼ÖÝ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=6&amp;cityid=1&amp;district=-1";>Äþ²¨</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=7&amp;cityid=0&amp;district=-1";>¹óÑô</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=8&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÉòÑô</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=8&amp;cityid=1&amp;district=-1";>´óÁ¬</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=9&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÄϾ©</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=9&amp;cityid=1&amp;district=-1";>ËÕÖÝ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=9&amp;cityid=2&amp;district=-1";>ÎÞÎý</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=10&amp;cityid=0&amp;district=-1";>¸£ÖÝ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=10&amp;cityid=1&amp;district=-1";>ÏÃÃÅ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=11&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ʯ¼Òׯ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=12&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Ö£ÖÝ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=13&amp;cityid=0&amp;district=-1";>³¤´º</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=14&amp;cityid=0&amp;district=-1";>¹þ¶û±õ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=15&amp;cityid=0&amp;district=-1";>¼ÃÄÏ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=15&amp;cityid=1&amp;district=-1";>Çൺ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=16&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ºÏ·Ê</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=17&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÄÏÄþ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=17&amp;cityid=1&amp;district=-1";>¹ðÁÖ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=18&amp;cityid=0&amp;district=-1";>º£¿Ú</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=19&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ºôºÍºÆÌØ</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=20&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Ì«Ô­</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=21&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Òø´¨</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=22&amp;cityid=0&amp;district=-1";>À¼ÖÝ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=23&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Î÷°²</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=24&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Î÷Äþ</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=25&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Î人</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=26&amp;cityid=0&amp;district=-1";>³¤É³</A></div></td>
        </tr>
        <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=27&amp;cityid=0&amp;district=-1";>Äϲý</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=28&amp;cityid=0&amp;district=-1";>À¥Ã÷</A></div></td>
        </tr>
                 <tr align="center">
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=29&amp;cityid=0&amp;district=-1";>ÎÚ³ľÆë</A></div></td>
         <td height="22" bgcolor="#F5F5F5"><div align="center"><A 
href="http://www.ganji.com/index.php?act=1&amp;provid=30&amp;cityid=0&amp;district=-1";>À­Èø</A></div></td>
        </tr>
      </table>
       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
         
        <td width="120" bgcolor=#E4F1F9 align=center valign=bottom 
height=20><span class="index">³É¹¦¹ÊÊÂ</span></td>
        </tr>
        <tr>
         <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="2" bgcolor="#FFFFFF">
                    <tr> 
           <td width=1 ><img height=1 alt="" width=1></td>
           <td colspan="2" bgcolor="#F5F5F5"><a 
href="http://www.ganji.com/common/advice_info.php?ID=44";> 
            ×î³õÊÇÒ»¸öÅó...
            </a></td>
           <td width=1 ><img height=1 alt="" width=1></td>
          </tr>
                    <tr> 
           <td width=1 ><img height=1 alt="" width=1></td>
           <td width=48 align="right" bgcolor="#E4F1F9"><a 
href="http://www.ganji.com/common/advice_list.php?flag=story"; 
target="_black">¸ü¶à..</a></td>
           <td width=64 align="center" bgcolor="#E4F1F9"><a 
href="http://www.ganji.com/aboutus/Advice.html?flag=story"; 
target="_black">·¢±í</a></td>
           <td width=1><img height=1 alt="" width=1></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td colspan="3" height="1" bgcolor="#E4F1F9"></td>
           <td height="1" ></td>
          </tr>
         </table>
                  
                 </td>
        </tr>
       </table>
             <table><tr><td height="10"></td></tr></table>
             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
              <tr>
         
        <td width="120" bgcolor=#E4F1F9 align=center valign=bottom 
height=20><span class="index">Òâ¼û·´À¡</span></td>
        </tr>
             <tr><td ><table width="100%" border="0" 
cellspacing="2" cellpadding="0">
          
          <tr> 
           
           <td width="57%" bgcolor="#E4F1F9"><a 
href="http://www.ganji.com/common/advice_list.php"; 
target="_black">Òâ¼ûÁбí</a></td>
           <td width="43%" bgcolor="#E4F1F9" align="center"><a 
href="http://www.ganji.com/aboutus/Advice.html"; target="_black">·¢±í</a></td>
          </tr>
         </table></tr> </table>
</td>
    </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="7" valign="top"><table width="100%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
     <td width="50%" valign="top"><table width="249" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td height="145" align="center" valign="middle"><table 
width="249" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_housing.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><table width="100%" height="117" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
             <td width="51%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·¿Îݳö×â</A>
              <span class="style14">(5131)</span></td>
             <td width="49%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·¿ÎÝÇó×â</A>
              <span class="style14">(1773)</span></td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·¿ÎݺÏ×â</A>
              <span class="style14">(1613)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·¿ÎÝÇó¹º</A>
              <span class="style14">(195)</span></td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·¿ÎݳöÊÛ</A>
              <span class="style14">(564)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÉÌÒµ³ö×â</A>
              <span class="style14">(307)</span>
             </td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÉÌÒµÇó×â</A>
              <span class="style14">(119)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÉÌÒµ³öÊÛ</A>
              <span class="style14">(95)</span>
             </td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÉÌÒµÇó¹º</A>
              <span class="style14">(15)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="housing/housing_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÆäËûÐÅÏ¢</A>
              <span class="style14">(7)</span>
             </td>
            </tr>
           </table></td>
          </tr>
        </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="145" align="center" valign="middle"><table 
width="249" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_personals.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><table width="100%" height="117" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
              <td width="50%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>³Ô·¹/ºÈ¶«Î÷</A>
              <span class="style14">(27)</span></td>
              <td width="42%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>Ô˶¯</A>
              <span class="style14">(150)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>¹ä½Ö/¿´Ï·</A>
              <span class="style14">(21)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÂÃÓÎ</A>
              <span class="style14">(77)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>±ÊÓÑ/ÁÄÓÑ</A>
              <span class="style14">(303)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÕÒÄÐÅóÓÑ</A>
 
              <span class="style14">(244)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÕÒÅ®ÅóÓÑ</A>
              <span class="style14">(615)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>Õ÷»é</A>
              <span class="style14">(386)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/personals/personals_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÕÒÑ°¾ÉÓÑ</A>
              <span class="style14">(118)</span></td>
              <td height="22">&nbsp;</td>
             </tr>
           </table></td>
          </tr>
         </table>
        </td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="160" align="center" valign="middle"><table 
width="249" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/wanted_01.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td>
 <!---<div id=job1 style="">--->
 <table width="100%" height="136" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
              <td width="47%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>¾­Óª¹ÜÀí</A>
               <span class="style14">(354)</span></td>
              <td width="53%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Êг¡ÏúÊÛ</A>
               <span class="style14">(208)</span>
              </td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>½ðÈڲƻá</A>
               <span class="style14">(41)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÐÐÕþÎÄÃØ</A>
               <span class="style14">(126)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Èí¼þ/ÍøÂç</A><span class="style14">(364)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>µçÄÔÓ²¼þ</A>
               <span class="style14">(12)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22" colspan="2"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÍøÕ¾Éè¼Æ</A>
               <span class="style14">(49)</span><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Õþ¸®/ÊÂÒµµ¥Î»</A><span class="style14">(11)</span>
              </td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÒôÀÖ/±íÑÝ</A>
               <span class="style14">(2)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>¾Æµê²ÍÒû</A>
               <span class="style14">(84)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top></A><A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=11&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÂÃÓÎ/·þÎñ</A>
               <span class="style14">(64)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top></A><A 
href="http://www.ganji.com/wanted/wanted_list.html?list_type=12&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÆäËûְλ</A>
               <span class="style14">(294)</span></td>
             </tr>
           </table>
 <!--</div>
 <div id=job2 style="display:none">-->
 <table width="100%" height="140" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tr>
           <td width="249" colspan="2"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/findjob_01.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
             <tr>
              <td width="47%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>¾­Óª¹ÜÀí</A>
               <span class="style14">(7)</span></td>
              <td width="53%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Êг¡ÏúÊÛ</A>
               <span class="style14">(6)</span></span>
              </td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>½ðÈڲƻá</A>
               <span class="style14">(23)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÐÐÕþÎÄÃØ</A>
               <span class="style14">(5)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Èí¼þ/ÍøÂç</A>
               <span class="style14">(6)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>µçÄÔÓ²¼þ</A>
               <span class="style14">(1)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22" colspan="2"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÍøÕ¾Éè¼Æ</A>
               <span class="style14">(1)</span><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>Õþ¸®/ÊÂÒµµ¥Î»</A>
               <span class="style14">(0)</span>
              </td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÒôÀÖ/±íÑÝ</A>
               <span class="style14">(1)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>¾Æµê²ÍÒû</A>
               <span class="style14">(5)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top></A><A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=11&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÂÃÓÎ/·þÎñ</A>
               <span class="style14">(3)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top></A><A 
href="http://www.ganji.com/findjob/findjob_list.html?list_type=12&amp;district=-1&amp;streetid=-1";
 
target=_top>ÆäËûְλ</A>
               <span class="style14">(29)</span></td>
             </tr>
           </table>
 <!--</div>-->
 </td>
          </tr>
        </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="0" align="center" valign="middle"><table 
width="249" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr> 
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_training.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td><table width="100%" height="66" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr> 
              <td width="51%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÍâÓïÅàѵ</A>
 
               <span class="style14">(48)</span></td>
              <td width="49%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>µçÄÔ/ÍøÂç</A>
 
               <span class="style14">(63)</span></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>¿¼ÑÐ/¹ÜÀí</A>
 
               <span class="style14">(19)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÆäËûÅàѵ</A>
 
               <span class="style14">(99)</span></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td height="22" colspan="2"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>Ö°ÒµÅàѵ/ÈÏÖ¤</A><span
 class="style14">(42)</span><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <a 
href="http://www.ganji.com/training/training_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>¼ÝУ</a>
 
               <span class="style14">(35)</span></td>
             </tr>
            </table></td>
          </tr>
         </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td></td>
       </tr>
     </table></td>
     <td valign="top"><table width="249" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
       <tr>
        <td height="226" align="center" valign="middle"><table 
width="249" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_secondmarket.gif"; 
width="246" height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><table width="100%" height="198" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
              <td height="22" colspan="2"><span 
class="style3"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1">µçÄÔ¼°Åä¼þ</A><span
 class="style14">
               (2450)
              </span>
               <span class="style14"><span 
id="num_secondmarket_1"></span></span>
              </span><span class="style3"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ͨѶ</A>
 <span class="style14">(942)</span> </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td width="46%" height="22"><span 
class="style3"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÊýÂëÒôÏñ</A><span
 class="style14">(588)</span>
              </span></td>
              <td width="54%" height="22"><span 
class="style3"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <a 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¼ÒÓõçÆ÷</a><span
 class="style14">(767) </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¼Ò¾ß</A>
               <span class="style14">(835)</span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1">½»Í¨¹¤¾ß</A>
               <span class="style14">(835)</span>
              </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¶þÊÖƱ</A>
               <span class="style14">(559)</span></span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> </span><A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1">°ì¹«ÓÃÆ·</A>
              <span class="style14">(256)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1">·þÊÎ</A>
               <span class="style14">(104)</span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÎÄÌåÓÃÆ·</A>
               <span class="style14">(272)</span>
              </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=11&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÈÕÓðٻõ</A><span
 class="style14">(155)</span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style4"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""></span> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=12&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ͼÊéÒôÏñ</A>
              <span class="style14">(284)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=13&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¶ùͯÓÃÆ·</A><span
 class="style14">(332)</span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style4"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=14&amp;district=-1&amp;streetid=-1">³èÎï</A>
               <span class="style14">(651)</span>
              </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=15&amp;district=-1&amp;streetid=-1">Ãâ·Ñ</A>
               <span class="style14">(16)</span>
              </span></td>
              <td height="22"><span class="style3"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=17&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÆäËûÎïÆ·</A>
               <span class="style14">(122)</span>
              </span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22" colspan="2"><span 
class="style4"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="secondmarket/secondmarket_list.html?list_type=16&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÓÎÏ·¿¨/ÐéÄâ×°±¸</A>
               <span class="style14">(17)</span>
              </span></td>
             </tr>
           </table></td>
          </tr>
        </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="204"><table width="249" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_service.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><table width="100%" height="176" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr>
              <td width="50%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¼ÒÕþ/Öӵ㹤</A><span
 class="style14">(554)</span></td>
              <td width="42%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1">°á¼Ò/×°äê</A><span
 class="style14">(157)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1">µçÄÔάÐÞ
 </A><span class="style14">(150)</span>
             </td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1">µçÆ÷άÐÞ</A>
              <span class="style14">(47)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÆûÐÞ/±£Ñø</A>
              <span class="style14">(28)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¼Ò½Ì</A>
              <span class="style14">(301)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1">´î³µ</A>
              <span class="style14">(165)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÂÃÓÎ</A>
               <span class="style14">(70)</span>
              </td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1">²ÍÒû</A>
              <span class="style14">(157)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1">É̳¡´òÕÛ</A>
              <span class="style14">(91)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=11&amp;district=-1&amp;streetid=-1">»á¼Æ/·­Òë</A>
              <span class="style14">(104)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=12&amp;district=-1&amp;streetid=-1">Ö¾Ô¸Õß</A>
              <span class="style14">(12)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=13&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÁôѧÒÆÃñ</A>
              <span class="style14">(38)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=14&amp;district=-1&amp;streetid=-1">»éÀñÇìµä</A>
              <span class="style14">(114)</span></td>
             </tr>
             <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=15&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÉÌÒµºÏ×÷</A>
              <span class="style14">(151)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=16&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÅãÁ·</A>
              <span class="style14">(4)</span></td>
             </tr>
                         <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="service/service_list.html?list_type=17&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ѯÎÊÇóÖú</A>
              <span class="style14">(5)</span></td>
              <td height="22">&nbsp;</td>
             </tr>
           </table></td>
          </tr>
        </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="72"><table width="249" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_event.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="50"><table width="100%" height="44" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
             <tr> 
              <td width="50%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÑݳöÈüÊÂ</A>
 
               <span class="style14">(44)</span></td>
              <td width="42%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1">¹«Òæ»î¶¯</A>
 
               <span class="style14">(6)</span></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1">²Î¹ÛÕ¹ÀÀ</A>
 
               <span class="style14">(6)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1">FansÅɶÔ</A>
 
               <span class="style14">(1)</span></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1">Ãñ¼ä×éÖ¯»î¶¯</A>
 
               <span class="style14">(17)</span></td>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="event/event_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1">ÆäËû</A>
 
               <span class="style14">(19)</span></td>
             </tr>
            </table></td>
          </tr>
        </table></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="94">
                <table width="249" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
          <tr>
           <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_student.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
          </tr>
          <tr>
           <td><table width="100%" height="88" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
             <td width="50%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>½Ì²Ä/²Î¿¼Êé</A>
              <span class="style14">(28)</span></td>
             <td width="42%" height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ѧÉúÓÃÆ·</A>
              <span class="style14">(58)</span>
             </td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=3&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ÁªÒêËÞÉá</A>
              <span class="style14">(2)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=4&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>У¼Ê»î¶¯</A>
              <span class="style14">(24)</span></td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=5&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>×ÔÏ°Åã¶Á</A>
              <span class="style14">(10)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=6&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>¿¼ÑÐ</A>
              <span class="style14">(78)</span></td>
            </tr>
            <tr>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=7&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>³ö¹ú</A>
              <span class="style14">(27)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=8&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>Ó¢Óï½Ç</A>
              <span class="style14">(20)</span></td>
            </tr>
                      <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=9&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>½²×ù/ÑÐÌÖ»á</A>
 
               <span class="style14">(10)</span></td>
             <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=10&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>ͬÏç»á</A>
              <span class="style14">(12)</span></td>
            </tr>
                      <tr>
              <td height="22"><img name="index_r9_c9" 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; width="6" 
height="6" border="0" alt=""> 
               <A 
href="http://www.ganji.com/student/student_list.html?list_type=11&amp;district=-1&amp;streetid=-1";>Ñݳö/Íí»á</A>
 
               <span class="style14">(0)</span></td>
              <td height="22">&nbsp;</td>
            </tr>
           </table> 
            <table width="249" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0">
             <tr> 
              <td width="249"><img 
src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/navigator_others.gif"; width="246" 
height="22" border="0"></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td><table width="100%" height="22" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr> 
                 <td width="47%" height="22"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""> 
                  <A 
href="others/others_list.html?list_type=1&amp;district=-1&amp;streetid=-1">Ñ°ÈË/Ñ°Îï</A>
 
                  <span class="style14">(2)</span></td>
                 <td width="53%" height="22"><img 
name="index_r9_c9" src="http://www.ganji.com/tpl/images/index/index_r9_c9.gif"; 
width="6" height="6" border="0" alt=""><A 
href="others/others_list.html?list_type=2&amp;district=-1&amp;streetid=-1">²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨</A>
                  <span class="style14">(0)</span> </td>
                </tr>
               </table></td>
             </tr>
            </table></td>
          </tr>
        </table>
                </td>
       </tr>
     </table></td>
    </tr>
  </table>
</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="10">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<table width="760" height="47" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0">
   <tr>
    <td width="20%" height="22" 
background="http://www.ganji.com/tpl/images/index/line_01.gif";>&nbsp;</td>
    
  <td width="56%" height="22" align="center" valign="middle"><a 
href="http://www.ganji.com/aboutus/About.html";>¹ØÓÚganji</a> 
   - <a href="http://www.ganji.com/aboutus/Contact.html";>ÁªÏµganji</a> - <a 
href="http://www.ganji.com/aboutus/Faq.html";>³£¼ûÎÊÌâ</a> 
   - <a href="http://www.ganji.com/aboutus/TermOfUse.html";>ÃâÔðÉùÃ÷</a> - <a 
href="http://www.ganji.com/common/advice_list.php";>Òâ¼û·´À¡</a></td>
    <td width="20%" height="22" 
background="http://www.ganji.com/tpl/images/index/line_01.gif";>&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr align="center" valign="middle">
    <td height="22" colspan="3">&copy2005 ganji°æȨËùÓÐ ¾©ICP 050124ºÅ</td>
 </tr>
  </table><map name="index_r2_c13Map">
 <area shape="rect" coords="290,0,399,15" 
href="http://www.ganji.com/home.php?provid=0&cityid=0&district=-1";>
</map>
<map name="index_r2_c12Map">
 <area shape="rect" coords="8,7,80,25" href="http://www.ganji.com/lifemanual/";>
</map>
<map name="index_r2_c5Map">
 <area shape="rect" coords="7,7,78,25" href="http://www.ganji.com/community/";>
</map>
<map name="index_r2_c11Map">
 <area shape="rect" coords="7,8,79,25" href="http://www.ganji.com/bbs/";>
</map>
</body>
</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]