lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: download


From: Jan Nieuwenhuizen
Subject: Re: download
Date: 14 Nov 2001 22:29:07 +0100
User-agent: Gnus/5.090003 (Oort Gnus v0.03) Emacs/21.1

"Tom Tulen" <address@hidden> writes:
[newbie reply in Dutch]

Hi Tom,

> mijn naam is Tom Tulen en ik ben fluitist en docent aan Scholen in
> de Kunst in Amersfoort. Ik hoorde van een tevreden gebruiker over
> dit programma en wil het graag uitproberen. Echter, ik snap geheel
> niet wat ik moet downloaden om het in gebruik te kunnen nemen,
> kunnen jullie me svp raad verschaffen? Bedankt, Tom.

Aan je headers te zien mag ik aannemen dat je Windows gebruikt?  In
dat geval, ga naar

    http://lilypond.org/gnu-windows

en haal setup.exe op.  Als je dat programma draait, zou de rest zich
vanzelf moeten wijzen.

Zie bij eventuele problemen:

    http://lilypond.org/wiki/?TroubleshootingWindows

Tussenhaakjes, over het algemeen wordt hier Engels gesproken, zodat
(bijna) iedereen elkaar kan verstaan en helpen.

Groetjes,
Jan.
-- 
Jan Nieuwenhuizen <address@hidden> | GNU LilyPond - The music typesetter
http://www.xs4all.nl/~jantien       | http://www.lilypond.org
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]