www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Çift boşluk


From: Ali Servet Dönmez
Subject: [www-tr-comm] Çift boşluk
Date: Thu, 04 Sep 2008 11:08:53 +0200

Dikkatinize,

lütfen çevirilerin kontrolünü ve düzenlemesini yaparken yazının
hiçbiryerinde (özellikle de noktalama işaretlerinden sonra) birden fazla
boşluk bırakmamaya özen gösterin. Özgün belgede böyle bir yanlış
yapılıyor olmasına rağmen, bizim bu yanlışı tekrar etmememiz gerektiğini
düşünüyorum.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]