www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Yeni yayımlanan çeviriler


From: Ali Servet Dönmez
Subject: [www-tr-comm] Yeni yayımlanan çeviriler
Date: Thu, 04 Sep 2008 10:10:59 +0200

Merhaba,

"home.tr" [0] sayfasından sonra, "gnu-users-never-heard-of-gnu.tr" [1]
ve "gnu-linux-faq.tr" [2] sayfalarının da yayımlandıklarını belirtmek
isterim.

Bilgilerinize,
Ali Servet Dönmez

[0]: http://www.gnu.org/home.tr.html
[1]: http://www.gnu.org/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.tr.html
[2]: http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.tr.html

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]