www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] why-free.tr


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] why-free.tr
Date: Wed, 24 Sep 2008 12:19:11 +0200

On Tue, 2008-09-23 at 20:53 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> why-free.tr.po dosyasını düzenleyip depoya işledim.

Küçük düzeltmeler yapıp yayımladım, teşekkür ederim.

> "Foundation" kelimesine karşılık "vakıf" kelimesini kullandım.  Bu
> konuyla ilgili olarak, dernek bildiğim kadarıyla daha çok yardım yapan
> kurumlar oluyor.

Tamam, biz de "vakıf" kelimesinin uygun olduğuna karar verdik.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]